Current Issue

UPA Strategic Affairs Vol. 2 No: 2 (September 2021)

TABLE OF CONTENTS

  • Foreword (Sina KISACIK) (1-2) (PDF)
  • Table of Contents (3) (PDF)

1. Title: Bütüncül Teori İnşası: AK Parti Dönemi Türk Dış Politikası’nın Analizi (2002-) (PDF)

Author: Erdem EREN

Article Category: International Relations

Pages: 4-30

Summary: Bu çalışmada, 2002’den günümüze AK Parti dönemi Türk dış politikasının analizi bütüncül bir teori inşası çerçevesinde analiz edilmiştir. Bu amaçla; Uluslararası İlişkiler disiplininde hâkim üç temel teori olan İdealizm/Liberalizm, Realizm ve Sosyal İnşacılık teorileri öne çıkan kavram ve ilkeleriyle birlikte incelenmiştir. Çalışmada, üç hâkim teori temel alınarak, AK Parti dönemi Türk dış politikasında hangi yıl aralıklarında hangi teorinin daha başat olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Bu soru doğrultusunda, AK Parti dönemi Türk dış politikası, “2002-2009”, “2009-2014” ve “2014’ten günümüze” şeklinde üç alt başlıkta incelenmiştir. Başat teorilerin ise “İdealizmin/Liberalizmin İnşası”, “Sosyal İnşacılığa Geçiş” ve “Realizmin Yükselişi” şeklinde öne çıktığı görülmüştür. AK Parti dönemi Türk dış politikası örneğinden yola çıkarak, devletlerin davranışlarının tek bir teoriyle açıklanamayacağı, hükümetlerin bazı olgulardan dolayı birçok teoriyi içeren yaklaşımlarla hareket edebileceği sonucuna varılmış ve bu yaklaşım “Bütüncül Teori” olarak adlandırılmıştır. Sonuç olarak, çalışmada, AK Parti dönemi Türk dış politikasında Bütüncül Teori’nin lider etkisi, ulusal çıkarlar, uyumsal politikalar/uyumsal performans, hata toleransı, karşılıklı bağımlılık ve bütüncüllük olguları üzerinde inşa edilebileceği savunulmuştur.

Keywords: Bütüncül Teori, Türk Dış Politikası, AK Parti.

Date of Submission: 29.03.2021

Date of Acceptance: 06.07.2021

 

2. Title: Covid-19 Pandemisi Kapsamında Siyasal Erk-Din-Toplum İlişkisi: Ritüellerin Dönüşümü ve Dinlerin Geleceği (PDF)

Author: Hüdai SAYIN & Ahmet ÇIRAKOĞLU

Article Category: Political Science/Sociology

Pages: 31-74

Summary: Alışılagelmiş rutinleri tersyüz eden COVID-19 pandemisi, dini kurumların -siyasi erkin telkinleri/talimatları doğrultusunda- ritüellerinde birtakım radikal değişimler yapmasını ve bireylerin ‘yeni normal’e riayet etmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışmada, COVID-19’un ortaya çıktığı ve yaygınlaşmaya başladığı dönemde, inanç sistemlerinin pandemiye ne tür reaksiyon gösterdikleri ülkeler bazında tartışılmıştır. Metinde, ilk olarak, din, Ateizm, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet kavramları açıklanarak, kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu inançların ve inançlara bağlı mezheplerin yaygın olduğu ülkelerde dini kurumların pandemi kurallarına uyma istekleri ve ibadet şekillerine getirdikleri değişim, siyasal erkin toplu gerçekleştirilen dini ritüelleri sınırlayarak virüsün yaygınlaşmasını engelleme kabiliyeti ve halkın din-devlet ilişkilerine ve dini kurumların aldığı radikal kararlara gösterdikleri olumlu/olumsuz tepkiler fiili olaylar üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma teknikleriyle gerçekleştirilen çalışma, resmi kaynaklardan alınan verilerle desteklenmiş, gündelik yaşama getirilen kısıtlılıklara karşı geliştirilen dinsel tepkilerle yorumlanmıştır. Araştırma, kendisini Ateizm, üç semavi din ve bağlı mezhepler, bu mezhepleri temsil eden ülkeler ve pandeminin ilk dönemleriyle sınırlamıştır.

Keywords: Covid-19, Pandemi, Din, Dinlerin Geleceği, Yeni Normal.

Date of Submission: 03.04.2021

Date of Acceptance: 05.07.2021

 

3. Title: Protracted Conflict and Changed Discourses: A Survey of the Discourses of Azerbaijani Leadership (PDF)

Author: Tural İSMAYILZADA

Article Category: Political Science/International Relations

Pages: 75-99

Summary: Close to the end of 2020, the nominal ceasefire between Armenia and Azerbaijan broke and the clashes turned into a large-scale warfare. While this development was portrayed as unexpected by some, an inquiry into discourses may prove the opposite. This article therefore aims to reveal the changes in Azerbaijani President Ilham Aliyev’s discourses on the Armenia-Azerbaijan relations and the Nagorno-Karabakh conflict throughout his administration. Two periods, 2003–2018 and 2018–2020, are compared as there occurred significant changes on the both sides to the conflict. The author uses politolinguistic discourse analysis to qualitatively analyze nominations, predications, and argumentations employed by Aliyev. The findings have shown that Aliyev has diversified both nominations and predications and put forward more arguments that signaled continuation of enmity and escalation of the conflict since 2018. This study has been an attempt to fill the gap in the literature related to conflict and discourse at large and the Nagorno-Karabakh conflict in particular.

Keywords: Armenia, Azerbaijan, Conflict, Discourse, Nagorno-Karabakh.

Date of Submission: 25.03.2021

Date of Acceptance: 05.06.2021

 

4. Title: Suudi Arabistan-İran Rekabetinin Suriye İç Savaşı’na Etkisi (PDF)

Author: Yadigar NAGİYEV

Article Category: International Relations/Political Science

Pages: 100-122

Summary: Bu araştırmanın temel amacı, Suudi Arabistan Krallığı ile İran İslam Cumhuriyeti arasında devam eden rekabetin nedenlerinin mevcut Suriye İç Savaşı’na etkisini, tarihsel ve bilimsel verilere dayanarak kanıtlamaktır. 1925 yılında Suudi Arabistan ve İran arasında tesis edilen diplomatik ilişkiler, 1979 yılına kadar daha çok iş birliği düzeyinde sürdürülmesine rağmen, 1979 yılında mollaların İran’da yönetime gelmesi, taraflar arasındaki rekabeti tetiklemiştir. Bu rekabette, İran, Şii Hilali ve devrim ihracı politikaları uygulayarak, Suudi Arabistan üzerinde ciddi bir tehdit unsuru olmuştur. Her ne kadar taraflar arasında güç dengesini korumak için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nixon tarafından İkiz Sütun politikası uygulansa da, bu siyaset, 1979 yılı sonrasında SSCB-İran iş birliğinin tesis edilmesi ile çökmüştür. İlişkiler bozulmasına rağmen, Saddam’ın 1990’da Kuveyt’i işgal etmesi, her iki tarafı Irak’a karşı iş birliği yapmaya zorlamıştır. 1997 yılından itibaren, İran Cumhurbaşkanı Hatemi’nin “Medeniyetler Arasında Diyalog programı çerçevesinde taraflar arasındaki ilişkiler normalleşmesine rağmen, 2003 yılında ABD’nin Saddam Hüseyin hükümetini devirmesiyle, taraflar arasında oluşturulan yapay iş birliği de sona ermiştir. ABD Başkanı Obama döneminde ise, İran’a karşı uygulanan ılımlı politikalar, İran’ın askeri ve ekonomik güç kazanmasına neden olurken, İran’ın artan gücü karşısında Suudi Arabistan’ın güvenlik endişeleri artmış ve taraflar arasındaki rekabet algısı ve silahlanma yarışı hızlanmıştır. Taraflar arasında devam eden mezhepsel ve askeri rekabet, Ortadoğu ülkelerinin istikrarı açısından önemli olan Suriye İç Savaşı’nın seyrini de olumsuz etkilemiştir.

Keywords: Suudi Arabistan, İran, Mezhepsel çatışma, Suriye İç Savaşı.

Date of Submission: 06.05.2021

Date of Acceptance: 23.07.2021

 

5. Title: Çatışma-İş Birliği Ekseninde İlerleyen Türkiye-Rusya İlişkilerinde Farklılaşan Kıbrıs Politikalarına Bir Bakış (PDF)

Author: Sina KISACIK

Article Category: International Relations

Pages: 123-166

Summary: Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan Kıbrıs Adası, tarihsel süreçte Osmanlı İmparatorluğu/Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında hâkimiyet bağlamında daima dikkat çekici bir bölge olmuştur. 1959-1960 Londra-Zürih Antlaşmaları ile adadaki Türklerin ve Rumların ortak bir yönetim altında yaşamasını öngören Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. Ancak Rumların bu duruma muhalefet ederek Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığını sona erdirme girişimleri, neticede kanlı ve istenmeyen olayların yaşanmasına sebebiyet vermiş ve 1974 senesinde adı geçen antlaşmanın garantör ülkelerinden birisi olan Türkiye’nin haklı müdahalesi neticesinde, Kıbrıs’ta, günümüzde de geçerli olan fiili bölünmüşlük durumu ortaya çıkmıştır. O tarihten bu yana yapılan meseleyi barışçıl yollardan çözme girişimlerinde ise henüz başarı elde edilememiştir. Türkiye, kendisi açısından son derece kritik önemde gördüğü Kuzey Kıbrıs’ın haklarının (enerji kaynakları ve diğer alanlar) ihlal edilmesine asla izin vermeyeceğini çeşitli güç unsurlarıyla göstermektedir. Rusya ise, tarihsel sıcak denizlere inme politikası bağlamında özel ehemmiyet verdiği Doğu Akdeniz’de, Güney Kıbrıs ile tarihsel, dinsel ve ekonomik bağlardan ötürü kapsamlı ilişkiler geliştirmekte ve Kıbrıs Sorunu’nun çözüme kavuşturulması çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın tezlerini desteklemektedir. Bu çerçeve temelinde, çalışmada, 2000’li yıllarda çatışma-iş birliği ekseninde sürekli olarak ilişkilerini geliştiren Rusya ve Türkiye’nin Kıbrıs Sorunu bağlamında neden birbirlerine zıt politikalar izlediği sorusuna yanıt aranacaktır.

Keywords: Doğu Akdeniz, Kıbrıs Sorunu, Türkiye, Rusya, Enerji.

Date of Submission: 06.07.2021

Date of Acceptance: 10.07.2021

 

6. Title: Rusya’nın Arktika Politikası Bağlamında Kuzey Deniz Rotası Stratejisi (PDF)

Author: Gamze HELVACIKÖYLÜ

Article Category: International Relations

Pages: 167-184

Summary: Küresel ısınma, 1990’lı yıllardan itibaren giderek artarak dünya üzerinde belirli coğrafi alanlarda değişimlere yol açmıştır. Bu alanlardan birisi de Arktika olmuş ve küresel iklim değişikliği ile bölgenin uluslararası politik dengeler açısından konumu önem kazanmıştır. Arktika bölgesi, buzulların erimesi ile beraber, sahip olduğu hidrokarbon kaynakları ve deniz yolu ulaşımındaki konumu nedeniyle dikkat çekmeye başlamıştır. Bu sebeplerden dolayı, Arktika, kıyıdaş devletler açısından yeni bir rekabet alanı oluşturmuştur. Arktika bölgesinde Rusya ile diğer kıyıdaş devletler arasında bazı sınır anlaşmazlıkları söz konusu olup, bu anlaşmazlıkların çözümü; tarafların farklı tezlere sahip olmaları ve bölgenin giderek artan önemi nedeniyle zor görünmektedir. Kıyıdaş devletlerin çoğunlukla NATO üyesi olması nedeniyle, Rusya, konuya Çin ve Orta Asya devletlerini de dahil ederek denge kurmak istemiştir. Çin açısından bölgenin önemi ekonomik temelli olmakla beraber, Rusya’nın bölgedeki çıkarları ile Çin’in çıkarları bazı noktalarda çelişmektedir. ABD ise, konuyu dikkatle takip etmekte olup, dünya üzerindeki yeni deniz rotalarını Çin’e kaptırmak istememektedir. Bu durum, ticaret savaşlarının akıbeti açısından önem taşımaktadır. Bu noktada, Rusya’nın bölge politikaları ve Kuzey Deniz Rotası stratejisi, hem bölgesel, hem de küresel dengeler açısından kritik role sahiptir. Bu çalışmada, Rusya’nın tarihsel süreçte ulusal güvenliği açısından önemli bir yere sahip olarak Arktika politikası ve bu bağlamda Kuzey Deniz Rotası stratejisi ele alınacaktır. Bu strateji çerçevesinde, Rusya’nın bölge politikaları, iş birliği arayışları ve Kuzey Deniz Rotası’nın Rusya açısından neden önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Keywords: Arktika, Rusya, Rus Dış Politikası, Kuzey Deniz Rotası.

Date of Submission: 15.08.2021

Date of Acceptance: 20.08.2021

 

7. Title: Değerleri ve Aktörleriyle Türkiye’nin İnsani Yardım Politikası (PDF)

Author: Şeyma KIZILAY

Article Category: International Relations

Pages: 185-209

Summary: Soğuk Savaş sonrası dönemde yoğunlaşan ve yeni bir etki aracı olarak kullanılan yumuşak güç kapsamında gerçekleştirilen insani yardımlar, ülkelerin uluslararası arenadaki etkinliklerinin bir göstergesi olması bakımından gittikçe önemli hale gelen bir olgu olmuştur. Yumuşak güç ve kamu diplomasisi kapsamında ele alınan insani yardım kavramı, Uluslararası İlişkiler disiplininde artan bir öneme sahip olmakla birlikte, birçok akademik çalışmanın da konusu haline gelmiştir. Bu bağlamda, çalışma, Türkiye’nin yıllar içerisinde yaptığı insani ve dış yardımları kamu diplomasisi ve yumuşak güç unsuru altında değerlendirmekte, ayrıca söz konusu yardımların Türk dış politikasındaki yerini analiz etmektedir.

Keywords: İnsani Yardım, Yumuşak Güç, Kamu Diplomasisi, Türk Dış Politikası, Sivil Toplum Kuruluşları.

Date of Submission: 15.08.2021

Date of Acceptance: 21.08.2021