Current Issue

 

UPA Strategic Affairs Vol 1 No: 1

TABLE OF CONTENTS

  • Foreword (1-2) (PDF)
  • Table of Contents (3) (PDF)

1. Title: Körfez Savaşı ve Irak’ın 2003 Yılındaki İşgaline Yönelik Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı (PDF)

Author: Onur BİGAÇ

Article Category: International Relations/Political Science

Pages: 4-14

Summary: Avrupa Birliği’nin Körfez Krizi ve Irak’ın 2003 yılında ABD tarafından işgal edilmesine yönelik politikası, AB’nin yaşadığı temel sorunların bir yansıması gibidir. Ekonomik alanda elde ettiği başarıyı ortak bir Avrupa güvenlik ve dış politikası oluşturmakta yakalayamayan AB, Irak Krizi boyunca kendi içerisinde görüş ayrılıkları yaşamış, zaman zaman da Atlantik ortağı ABD ile görüş ayrılıklarına düşmüştür.

Keywords: Avrupa Birliği, Körfez Savaşı, Irak’ın İşgali, AB’nin Ortadoğu Politikası, AB’nin Dış Politikası.

Date of Submission: 08.09.2020

Date of Acceptance: 14.09.2020

 

2. Title: 20. Yüzyılın İlk Yarısında Filistin Topraklarındaki Anlaşmazlığa Yönelik Birleşik Krallık’ın Siyasi Etkilerinin İncelenmesi (PDF)

Author: Alparslan ULUHAN

Article Category: International Relations/Political Science/History

Pages: 15-31

Summary: Bu çalışmada, 20. yüzyılın ilk yarısında İngilizlerin Siyonist hareketi desteklemesinin altında yatan temel sebeplerin neler olduğu üzerinde durulacaktır. Buradan hareketle, Filistin topraklarına yönelik Siyonist iddianın arka planına, tarihsel çıkış noktalarına ve bu topraklar üzerindeki anlaşmazlığın kökenine kısaca değinilecek ve daha sonrasında iki siyasi figür üzerinden ve Balfour Bildirisi sürecinden yararlanılarak, mesele aydınlatılmaya çalışılacaktır. Bu hususta, İsrail’in devletleşme süreci ve bu noktada bazı siyasi aktörlerin nasıl kilit rol oynadığıyla birlikte, bu sürecin analizi ve sonuçları da bu çalışma için önemlidir. Filistin topraklarına büyük Yahudi göçleri ile birlikte gelişen olaylarla beraber Birleşik Krallık’ın bu süreçte Filistin politikasını, yine İngilizlerin, Arap milliyetçiliği ile Siyonizm arasındaki konumunu irdeleyerek çalışmak, bu makaledeki temel amaç olacaktır.

Keywords: Birleşik Krallık, Filistin, Siyonizm, İsrail, Balfour Bildirisi.

Date of Submission: 20.08.2020

Date of Acceptance: 24.09.2020

 

3. Title: Typology of Crises in Turkish-American Relations A Study of Eight Cases (PDF)

Author: Ozan ÖRMECİ

Article Category: International Relations/Political Science/History

Pages: 32-50

Summary: Once hailed as an exemplary model of a strategic partnership, Turkish-American relations have overcome many crises. These crises had different catalysts, but shared a commonality: negatively affecting bilateral relations. This study analyzes eight major crises in Turkish-American relations by focusing on causing factors. This paper categorizes the causes to help identify further disagreements that could destroy relations between Turkey and the United States.

Keywords: Turkish-American Relations, Crises, Political Crises.

Date of Submission: 04.09.2020

Date of Acceptance: 24.09.2020

 

4. Title: Kopenhag Okulu’nun Güvenlikleştirme Teorisi Bağlamında ABD’nin Irak Politikası: 2000-2008 (PDF)

Author: Serdar ÇUKUR

Article Category: International Relations/Political Science/History

Pages: 51-72

Summary: Bu çalışmanın temel amacı, 2000-2008 yılları arasında ABD’nin Irak politikasını Kopenhag Okulu’nun Güvenlikleştirme Teorisi ekseninde sorgulamaktır. Bu sorgulamayı yapmadan önceden, ilk olarak, Kopenhag Okulu’nun felsefi altyapısına ve temsilcilerine değinilecektir. Ardından, Kopenhag Okulu’nun “güvenlik” kavramına ilişkin yaklaşımına ve ayrıca bu Okul’un Güvenlikleştirme Teorisi hakkındaki değerlendirmelerine yer verilecektir. Son olarak, çalışma, bu teorinin 2000-2008 yılları arasında ABD’nin Irak temelli dış politikasında nasıl uygulandığı konusuna odaklanacaktır.

Keywords: Kopenhag Okulu, Güvenlikleştirme Teorisi, Amerika Birleşik Devletleri, Saddam Hüseyin, Irak’a Özgürlük Operasyonu.

Date of Submission: 24.08.2020

Date of Acceptance: 08.09.2020

 

5. Title: Balkanlarda Yugoslavya’nın Dağılması ve Dayton Barış Antlaşması (PDF)

Authors: Güney Ferhat BATI & Neriman TUNBUL

Article Category: International Relations/Political Science/History

Pages: 73-84

Summary: “Yugoslavya” denince, akıllara Balkan yarımadasının bir zamanlar en büyük toprak parçası ve “Yugoslavyalılık” kavramı gelir. Ne var ki, Soğuk Savaş döneminin getirdiği iki kutuplu dünya düzeninde en sert rüzgârı yiyen Yugoslavya, bir ağaç misali zorlu Balkan coğrafyasında ilk devrilen olmuştur. Yugoslavya, Batı Bloğu ve Doğu Bloğu (iki kutuplu dünya) arasında sıkışan ve birçok dil, din, ırktan oluşan kozmopolit yapısından dolayıdır ki bir un gibi ufalandı ve dağıldı. Bu doğrultuda, bu çalışmada, Yugoslavya’nın dağılması süreci ve bu sürecin ardından yapılan Dayton Barış Antlaşması değerlendirilecektir.

Keywords: Balkanlar, Yugoslavya’nın Dağılması, Soğuk Savaş’ta Yugoslavya, Dayton Barış Antlaşması.

Date of Submission: 15.09.2020

Date of Acceptance: 17.09.2020

 

6. Title: Doğu Akdeniz’deki Enerji Temelli Askeri Güvenlik Gelişmelerinin Türkiye’nin Doğu Akdenizli Komşuları ve Küresel Güçlerle Olan İlişkilerine Yansımaları (PDF)

Authors: Sina KISACIK & Gamze HELVACIKÖYLÜ

Article Category: International Relations/Political Science/Geopolitics

Pages: 85-145

Summary: Akdeniz coğrafyası, tarihin her döneminde, barındırdığı jeopolitik, jeostratejik, jeoekonomik ve jeokültürel özelliklerden ötürü hem bölgede bulunan, hem de bölge dışı siyasi yapılanmalarca üzerinde hâkimiyet kurulmaya çalışılan önemli bir yer olmuştur. Akdeniz’in “Bereketli Hilal” olarak adlandırılmasıyla, bölgedeki güç mücadeleleri yüzyıllarca sürmüş ve günümüzde de bu mücadele yeni boyutların eklenmesi suretiyle sıcak bir biçimde güncelliğini korumaktadır. İlgili coğrafyada 2000’li yıllar itibariyle zengin doğalgaz kaynaklarının keşfi ve bunların tüketici pazarlara çeşitli yollar ile taşınması merkezli mücadele ise, hem bölge ülkeleri, hem de bölge dışı ülkeler arasında günümüz şartlarında askeri güvenlik unsurlarının da dâhil olduğu güçlü bir şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede, bu çalışmada, Doğu Akdeniz coğrafyasında mevcut durumda var olan ve oluşması muhtemel enerji merkezli askeri güvenlik gelişmelerinin Türkiye’nin Doğu Akdenizli komşuları ve küresel güçlerle olan ilişkilerine yansımaları incelenecektir.

Keywords: Doğu Akdeniz, Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Askeri Güvenlik.

Date of Submission: 15.09.2020

Date of Acceptance: 28.09.2020