UPA STRATEGIC AFFAIRS VOL. 2 NO: 1

upa-admin 15 Mart 2021 1.356 Okunma 0
UPA STRATEGIC AFFAIRS VOL. 2 NO: 1

UPA Strategic Affairs Vol. 2 No: 1 (March 2021)

TABLE OF CONTENTS

  • Foreword (Deniz TANSİ) (1-2) (PDF)
  • Table of Contents (3-4) (PDF)

1. Title: 2009’dan Günümüze Türkiye’nin İnsan Hakları İhlalleri Karşısındaki Tutumu (PDF)

Author: Eren Alper YILMAZ

Article Category: International Relations/Political Science

Pages: 5-28

Summary: İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan yeni uluslararası düzende, her ne kadar birçok devlet gerek kalıcı barışın sağlanması, gerekse insan hakları ihlallerinin önlenmesi için çeşitli uluslararası sözleşmelere imza atmış olsalar da, halen kişilerin hak ve özgürlüklerine dünyanın hemen hemen her bölgesinde çeşitli saldırılar yapılmaktadır. Türkiye de, Soğuk Savaş sürecinde taraf olduğu bazı uluslararası antlaşmalar bağlamında, olası insan hakları ihlallerine karşı tepki göstermeyi taahhüt etmiştir. Bu çalışmada, 2009 yılından itibaren Türkiye’nin bilhassa Türk ve Müslüman coğrafyalarda insan hakları ihlallerine karşı geliştirdiği siyasi tutum analiz edilecektir.

Keywords: Türk Dış Politikası, İnsan Hakları İhlalleri, Uluslararası Sözleşme.

Date of Submission: 06.01.2021

Date of Acceptance: 08.01.2021

 

2. Title: Soğuk Savaş, Bölgesel Sorunlar ve Türkiye-ABD İlişkileri (PDF)

Authors: Hüsamettin İNAÇ & Betül YAZICI

Article Category: International Relations

Pages: 29-46

Summary: Tarih sahnesi; savaşlar, yıkımlar, anlaşmalar, stratejik planlar, bloklaşmalar ve buna benzer çeşitli politikaları tekerrür ederek ilerlemiştir. Nitekim bu platformdan doğan sonuçlar kimi ülkelerin lehine işlerken, kimilerinin de aleyhine işlemiştir. Soğuk Savaş dönemi ise, dünya tarihinin sayfalarına bu işleyişin en önemli parçalarından birisini oluşturarak girmiştir. Soğuk Savaş olgusu, çift kutuplu bir dünyayı oluşturmuş; buna mukabil dünyayı birbirine düşman şekilde iki ayrı kampa ayırmıştır. Her ne kadar çift kutuplu bir dünyadan bahsedilse de, bu kutuplar, mevcut müttefik devletleri kendi elinde tutmaya çalışmış ve yeni müttefikler kazanmak amacı ile adeta bir yarışa girerek, diğer dünya ülkelerini de kendi tesirleri altına almışlardır. İkinci Dünya Savaşı sonrası görülen ve ABD ile SSCB’nin hem askeri, hem de siyasi gerginlik dönemini oluşturan Soğuk Savaş dönemi, çeşitli sorunları doğurarak bazı işleyişleri etkilemiştir. Diğer ülkelerin de fazlasıyla etkilendikleri bu dönem (1947-1989), dünya tarihi açısından büyük önem teşkil etmektedir. Buradan doğan sonuçlar, kimilerini doğrudan, kimilerini ise dolaylı şekilde etkilemiştir. Konumuz bağlamında, Türk dış politikasının en hassas kalemi, ABD ile olan ilişkilerimiz olmuştur. Bunun ana sebebi ise, Türkiye’nin iç siyasetinin ve diğer bütün dış politika içeriklerinin Türkiye-ABD ilişkilerinden etkilenmesidir. Türkiye, dünya platformunda daha etkin ve dinamik bir dünya gücü olarak uluslararası sisteme dâhil olma süreci içerisinde bulunmaktadır. ABD ile olan ilişkiler de, bu sürece yansımaktadır. Bu ilişkinin temeli ise stratejik boyutlara dayanmaktadır.

Keywords: Türkiye, ABD, Soğuk Savaş, Türk-Amerikan İlişkileri.

Date of Submission: 06.01.2021

Date of Acceptance: 01.02.2021

 

3. Title: Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti’nin ABD Siyasal Sisteminde Fikir Ayrılığı Yaşadığı Beş Temel Konu (PDF)

Author: Oğuzhan MANİOĞLU

Article Category: Political Science

Pages: 47-72

Summary: Amerika Birleşik Devletleri siyasi parti sisteminde, birçok parti Başkanlık yarışında olsa dahi, temelde iki büyük parti olan Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti kıyasıya rekabet içerisindedirler. Bu partiler, tarihsel süreçte ve günümüzde bazı siyasal konular üzerine farklı bakış açıları geliştirmişlerdir. Çalışma, yarış içerisindeki bu iki partinin ayrıştığı beş önemli siyasi ihtilaf konusunu incelemektedir.

Keywords: Amerika Birleşik Devletleri Siyasal Sistemi, ABD, Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti.

Date of Submission: 29.12.2020

Date of Acceptance: 05.02.2021

 

4. Avrasya Jeopolitiğinin Yeniden Hareketlenmesinde Kuşak-Yol İnisiyatifi’nin Rolü (PDF)

Authors: Zehra AYVAZ & Jelang RAMADHAN

Article Category: Geopolitics/International Relations

Pages: 73-95

Summary: Avrasya, jeopolitik olarak Asya ve Avrupa kıtalarını kapsamakla beraber, bu iki kelimeden türemiş bir tanımlamadır. Jeopolitika kavramının Uluslararası İlişkiler akademik disiplininde önem kazanmasının ardından, Avrasya’nın da önemi artmıştır. Avrasya’nın jeopolitikayla beraber önemli hale gelmesi, aynı zamanda büyük güçlerin oyun alanına dönmesine neden olmuştur. Rusya için öncelikle kendi coğrafyası olan bu bölge, her zaman önemlidir. Ancak Soğuk Savaş’ı kazanmasından sonra ABD de burayı adeta bir ödül olarak görmüş ve dikkatini (yönünü) kademeli olarak buraya çevirmiştir. Ancak ABD ve Rusya’nın güç ve etkinlik mücadelelerinin ortasında, bu bölgenin bugün yeniden hareketlenmesini sağlayan farklı bir güç de mevcuttur. Bu yeni güç, ABD’nin küresel hegemonyasına meydan okuyan Çin’dir. Bu çalışmada, Çin’in 2013 yılında ilan ettiği ve Avrasya’yı yeniden önemli hale getiren Kuşak Yol İnisiyatifi, Avrasya jeopolitiği bağlamında ele alınacaktır.

Keywords: Jeopolitika, Avrasya, Çin, ABD, Kuşak Yol İnisiyatifi.

Date of Submission: 25.01.2021

Date of Acceptance: 01.02.2021

 

5. Title: Understanding the Eastern Mediterranean Policy of France and Recent Tensions with Turkey (PDF)

Author: Ozan ÖRMECİ

Article Category: Geopolitics/International Relations

Pages: 96-118

Summary: As one of the ancient powers of the Mediterranean, France has been implementing active policies in recent years in response to geopolitical developments in the Eastern Mediterranean region under Emmanuel Macron’s Presidency (2017-). These policies recently caused some political problems between France and Turkey. In this piece, main elements of French policy towards Eastern Mediterranean will be analyzed and issues that cause competition between France and Turkey will be revealed.

Keywords: Eastern Mediterranean, French Foreign Policy, Turkish Foreign Policy, French-Turkish Relations, Emmanuel Macron.

Date of Submission: 22.12.2020

Date of Acceptance: 06.02.2021

 

6. Title: Türk Dış Politikası’nın Dijital Kapasitesi: Pandemi Perspektifinden Dijital Diplomasi Uygulamaları (PDF)

Authors: Mehmet BABACAN

Article Category: International Relations

Pages: 119-142

Summary: Bu çalışma, ulusal güvenlik öncelikleri temelinde millî dış politikanın tayin, tespit ve yürütülmesinde birinci derecede rol oynayan Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Dışişleri Bakanlığı’nın özellikle Covid-19 (koronavirüs) küresel salgını/pandemisi sürecinde benimsediği dijital uygulama ve yenilikleri ortaya koyma amacındadır. Ayrıca, çalışmada, küresel ölçekte etkileri olan bu pandemiyle birlikte dönüşen küresel politika çerçevesinde, çağın teknolojik gereklerine uyum sağlayarak yürütülmeye çalışılan diplomasi çabaları üzerinden, Türkiye’nin dijital yetkinliğinin ve kapasitenin de ölçülmesine çalışılacaktır. Bu bağlamda, geleneksel yöntemlerin yanında, teknolojik gelişmelere paralel bir biçimde yeni dijital yöntemlerin de kullanımına şahit olunan pandemi döneminde, online (çevrimiçi) olarak yürütülen diplomasi çabalarının etkinliği üzerine gerçekleştirilecek analizlerle, Türk Dışişleri’nin bu husustaki başarı ve performansından söz edilecektir.

Keywords: Covid-19, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Dijital Diplomasi, Dijital Dönüşüm, Türk Dış Politikası.

Date of Submission: 16.02.2021

Date of Acceptance: 19.02.2021

 

7. Title: The Media in India: An Analysis on Actors and Their Roles in Politics (PDF)

Author: Begüm BURAK

Article Category: Political Science/Media Studies

Pages: 143-157

Summary: Media holds a very significant role in liberal democratic regimes. Media actors influence the way social and political events are seen and evaluated. Free and plural media is the safeguard of a healthy democracy. Media has critical functions in a democratic regime. Journalism serves functions such as giving information, making investigation, and providing society a public forum. The main objective of this article is to seek answers to the questions of “how can the media profile and ownership in India be described” and “what is the nature of the relationship between media and politics in India”. India has a developing media scene with thousands of outlets in multiple languages. Media in the country has been subjected to a structural change in recent years. India has a multi-party parliamentary democracy and media -as in other democracies- has a key role for Indian politics.

Keywords: Media in India, Media freedom, Democracy, Media ownership.

Date of Submission: 19.02.2021

Date of Acceptance: 05.03.2021

 

8. Title: The Role of Turkey and Russia on the Resolution of the Nagorno-Karabakh Conflict (PDF)

Author: Gamze HELVACIKÖYLÜ

Article Category: International Relations/Political Science

Pages: 158-174

Summary: South Caucasus has always been the scene for instabilities in the region. Being in the backyard of the Soviets, many of the conflicts have their roots back to the Soviet Union. Demographic changes during the Soviet Union have mainly formed the basis of them. Even after the collapse of the Soviet Union, no major changes occured for facilitating the resolution processes. Moreover, Russia’s tendency to dominate the region has resulted in the continuation of the ongoing conflicts to be named as frozen. The reason for this lies in the fact that there are more benefits in protecting the status quo rather than resolving. Turkey, on the other hand, having close ties with the region historically and culturally, is not a direct part of these conflicts; but is very much effected by them due to the complexity of their ethnic dimensions. Therefore, Turkey has showed a level of eagerness to be part of the resolution process. The Nagorno-Karabakh Conflict is one of the longest unsolved issues in the world, which involves many parties regarding the geopolitical dimensions and security elements. Even if it seems to be solved for the time being, the instability of the region raises some doubts of its continuity in the long run.

Keywords: Turkey, Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, Russia, Armenia.

Date of Submission: 21.02.2021

Date of Acceptance: 25.02.2021

 

9. Title: Kıbrıs’ta FBIS Faaliyetleri: Enformasyon mu, Entelijans mı? (PDF)

Author: Ulvi KESER

Article Category: International Relations/History/Intelligence Studies

Pages: 175-205

Summary: İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından Ortadoğu coğrafyası ve Akdeniz’de farklı angajmanların içerisinde giren İngiltere ve ABD, bu bağlamda farklı askeri ve stratejik antlaşmalara imza atarlar. 1947 yılında imzalanan UKUSA antlaşmasıyla dünyayı farklı bölgelere ayıran bu iki ülke, özellikle Balkanlar, Ortadoğu, Avrasya ve Akdeniz coğrafyasının takip, kontrol, keşif ve gözetleme faaliyetlerini kendi üstlerine alırken, nispeten daha sıkıntısız ve çeşitli menfaat hesapları kapsamında daha risksiz ve kârsız olan bölgeleri ise Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda’ya bırakırlar. Bu kapsamda Akdeniz’e çok özel bir önem addeden her iki ülke, Doğu Akdeniz’de “batmayan ada” olarak da adlandırılan Kıbrıs’a yönelik politikalarına da hız verirler. İngiltere’nin Filistin ve Süveyş coğrafyasındaki askeri birliklerini adaya kaydırmasının ardından faaliyete geçen Agrotur ve Dikelya askeri üslerinin yanında, ABD de bugün Echelon adı verilen ve bütün dünyayı kapsamına alan telekulak sistemi için düğmeye basar ve İngilizlerle müşterek entelijans faaliyetlerine girişir. Bu kapsamda adada sessiz sedasız çalışmaya başlayan tesislerden birisi de ABD’nin klasik anlamda radyo istasyonu olarak gösterdiği FBIS (Foreign Broadcast Information Service) olur. Varlığı yıllar boyu tartışılan ve Kıbrıs’ta 1974 yılına kadar Girne yakınlarında Alsancak’ta ve Lefkoşa civarında Alayköy’de bulunan tesisler, 20 Temmuz 1974 sonrasında adanın güneyine taşınır. ABD ve İngiltere’nin bu hizmetler karşılığında her yıl büyük meblağlar ödediği GKRY ise, farklı yerlerde bilinen bilinmeyen dinleme istasyonlarıyla tam anlamıyla gizemli bir askeri istihbarat merkezi haline gelir.

Keywords: Kıbrıs, FBIS, İstihbarat, Enformasyon, ABD.

Date of Submission: 02.03.2021

Date of Acceptance: 03.03.2021

 

10. Title: Understanding the New Russian Energy Policy after the Crimean Crisis: A Case Study on TurkStream, Power of Siberia, and Nord Stream 2 Natural Gas Projects (PDF)

Authors: Mesut Hakkı CAŞIN & Sina KISACIK

Article Category: Geopolitics/International Relations

Pages: 206-255

Summary: Between 1991 and 2000, Russia has experienced the negative consequences of the disintegration of the Soviet Union internally and externally. However, thanks to the centralist policies pursued by Vladimir Putin, accompanied by a positive international atmosphere and increasing energy prices, Russia has again become a noteworthy global power since the 2000s. Moscow has been exporting natural gas and oil to European markets mostly via Ukraine. However, Russia has used gas disruptions to punish Ukraine’s rapprochement with the Euro-Atlantic bloc since the Orange Revolution (2004). The Kremlin seeks to control Ukraine because of its global significance to Russia — geostrategically, geopolitically, geoeconomically, and geoculturally. The rejection of the EU Association Agreement in November 2013 by the then-Ukraine President Viktor Yanukovych resulted in the Maidan Events, the downfall of Yanukovych, pro-Europeans coming into power in Ukraine, and the annexation of Crimea by Russia. After that, the Euro-Atlantic bloc began to heavily sanction Moscow. Despite those sanctions, Russia has not altered its Ukraine policy. Russia has attached great importance to completing the TurkStream, Power of Siberia, and Nord Stream 2 projects. This paper will elaborate on the main parameters of Russia’s new foreign energy policy after the Crimean crisis by focusing on these three natural gas pipeline projects.

Keywords: Russia, Crimea, TurkStream, Power of Siberia, Nord Stream 2.

Date of Submission: 19.02.2021

Date of Acceptance: 20.02.2021

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.