TÜRKİYE’DEKİ LATİN AMERİKA ÇALIŞMALARINA YENİ BİR KATKI: 21. YÜZYILDA LATİN AMERİKA: SİYASET-EKONOMİ-TOPLUM

upa-admin 04 Aralık 2019 1.671 Okunma 0
TÜRKİYE’DEKİ LATİN AMERİKA ÇALIŞMALARINA YENİ BİR KATKI: 21. YÜZYILDA LATİN AMERİKA: SİYASET-EKONOMİ-TOPLUM

Giriş

Türkiye’de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler eğitimi dâhilinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Latin Amerika’ya ilişkin derslerin artmasıyla birlikte, bu alanda yazılmış Türkçe eserlere de gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Akdeniz Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Senem Atvur, Dr. Ceren Uysal Oğuz ve Dr. Ramazan İzol editörlüğünde hazırlanan 21. Yüzyılda Latin Amerika: Siyaset-Ekonomi-Toplum kitabı da, geçtiğimiz günlerde, Latin Amerika çalışmalarına yönelik Türkçe yazına katkı sunacak yeni bir eser olarak öğrenciler ve Latin Amerika’yı tanımak isteyenlerle buluştu. Seçkin Yayıncılık tarafından basılan kitapta, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin Latin Amerika’nın güncel siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısının anlaşılmasına katkı sunacak çalışmaları yer alıyor. Kitap; siyasal yapı, uluslararası aktörler, ekonomik yapı, meydan okumalar ve fırsatlar, toplumsal dinamikler ve ülke incelemeleri ana başlıkları altında yazılmış 28 bölümden oluşuyor. Aşağıda, kitabın editörleri ile eserin hazırlık sürecine ve Türkiye’de Latin Amerika çalışmalarının geleceğine dair görüşleri ile ilgili kısa bir söyleşi yer alıyor.

21. Yüzyılda Latin Amerika: Siyaset-Ekonomi-Toplum

Kitabın yazılması fikri nasıl ortaya çıktı?

Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde Bölgesel Çalışmalar geniş bir alan oluşturmakta ve farklı bölgelere yönelik çok sayıda akademik araştırma yapılmaktadır. Türkiye’de Uluslararası İlişkiler alanında Bölgesel Çalışmalar açısından Latin Amerika’nın, yakın coğrafyada yer alan Ortadoğu, Avrupa, Balkanlar, Orta Asya ve Kafkasya bölgeleri kadar yoğun şekilde yer almadığını söylemek mümkündür. Ancak son yıllarda Latin Amerika bölgesini, bölge ülkelerini ve bölgesel örgütleri inceleyen çalışmalarda artış gözlemlenmektedir. Türkiye’de üniversitelerin Uluslararası İlişkiler ve benzeri bölümlerinde Latin Amerika bölgesine yönelik dersler, araştırma merkezleri ve lisansüstü programlar bulunmaktadır. Latin Amerika derslerini takip eden çok sayıda öğrencimizin olması, bölgeye yönelik yeni yayınların ortaya çıkışı ve kamuoyunda artan ilgi, 21. yüzyılda Latin Amerika kitabını derleme konusunda bizi cesaretlendirmiştir.  21. yüzyılda Latin Amerika kitabı ile bir yandan bölge çalışmalarına temel bir giriş sunmayı, küresel politikaların bölgesel yansımalarına yer vermeyi diğer yandan farklı yerel dinamiklerin oluşum ve işleyişi ile ilgili makaleleri okuyucu ile buluşturarak bölgenin daha yakından tanınmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Neden Latin Amerika bölgesi tercih edildi?

Yüzyıllarca Avrupalı güçler tarafından sömürülen Latin Amerika, 19. yüzyılda başlayan bağımsızlık sürecinin ardından bu kez Amerika Birleşik Devletleri’nin hegemonyası altına girmiştir. Sömürge döneminden kalan ekonomik, siyasi ve toplumsal yapının varlığını sürdürdüğü bölgede ülkelerin temel sorunları yoksulluk, kötü yönetim ve sık sık ABD’nin askeri ve siyasi müdahalelerine hedef olmalarıdır. Böylesine köklü ve karmaşık bir tarihe sahip olan Latin Amerika ülkeleri, 2000’li yıllardan itibaren gelişen ekonomileri, bölgesel entegrasyon hareketleri ve Amerikan politikalarına alternatif arayışları ile dünya gündeminde daha çok yer almaya başlamıştır. Ülkemize uzak bir coğrafya olmasına rağmen, son yıllarda gelişen ikili ilişkiler, bu bölgeye olan Türkiye’deki ilgiyi arttırmıştır. Bu çerçevede titizlikle hazırlanan ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin katkılarıyla derlenen 21. Yüzyılda Latin Amerika kitabı, çeşitlenen uluslararası aktörler; derinleşen ekonomik, politik, sosyal ve ekolojik krizlere karşı tepkiler, yeni meydan okumalarla gelen çatışma ve işbirliği olasılıkları bağlamında kıtadaki güncel gelişmeleri multidisipliner bir bakış açısıyla ele almaktadır.

Kitabınızın hedef kitlesi kimlerdir?

21. Yüzyılda Latin Amerika kitabı, bölgeye ve bölge ülkelerine ilişkin sosyo-politik, ekonomik, kültürel incelemeleri, devletlararası ikili ve çok taraflı ilişkileri, küresel sistem içinde bölgenin yerini irdeleyen çalışmalara yer vermektedir. Latin Amerika’da köklerini tarihsel süreçte ele alan, güncel değişim ve dönüşümleri tartışan yazıların yanında, daha az işlenen konulara ve geleceğe yönelik perspektiflere de yer verilmektedir. 21. Yüzyılda Latin Amerika kitabı ile bir yandan bölge çalışmalarına kapsamlı bir giriş sunmak, küresel politikaların bölgesel yansımalarına yer vermek; diğer yandan da farklı yerel dinamiklerin oluşum ve işleyişi ile ilgili makaleleri okuyucu ile buluşturarak bölgenin daha yakından tanınmasını sağlamak amaçlanmıştır. Kitap, Uluslararası İlişkiler başta olmak üzere farklı bölümlerden öğrencilere ve Latin Amerika hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese hitap etmektedir.

Türkiye’de Latin Amerika çalışmalarının geleceği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Latin Amerika konulu yüksek lisans ve doktora tezlerinin, akademik kitap ve makalelerin sayısındaki artış bölgeye yönelik ilginin yükseldiğini kanıtlamaktadır. Bunun yanında, Türkiye’de farklı programlara kayıtlı pek çok Latin Amerikalı öğrenci bulunmaktadır. 21. Yüzyılda Latin Amerika kitabının iki yazarı da bunlar arasındadır. Bu öğrenciler, Türkiye’nin Latin Amerika ile ilişkilerinin gelişmesinde ve bölgenin daha yakından tanınmasında rol oynayabileceklerdir. Türkiye’de Latin Amerika bölgesine artan ilgi, önümüzdeki dönemlerde program sayısında artışı ve akademik çalışmaların çeşitlenmesini sağlayacaktır. Bu noktada en önemli eksiklerden birisi ise, Latin Amerika’da saha araştırmalarının sınırlılığıdır. Bu nedenle, Türk akademisyenlerin Latin Amerika’da yapacakları araştırmaların desteklenmesi, gelecekte bölge çalışmaları içinde Latin Amerika’nın yerini genişletecektir.

Kitaptaki bölümler şunlardır:

Konu Başlıkları
Latin Amerika’da Siyasal Yapı
Latin Amerika Ülkelerinde Başkanlık Sisteminin İşleyişi, Kadriye Okudan Dernek– Alpay Günal
Latin Amerika’da Demokratikleşme, Müge Aknur – Fulya Akgül Durakçay
21. Yüzyıl Penceresinden Latin Amerika’da Askeri Kültür ve Sivil–Asker İlişkileri, Hakkı Göker Önen
Latin Amerika’da Futbol ve Siyaset İlişkisi, Arda Dilmaç
Uluslararası Aktörler ve Latin Amerika
NAFTA’dan Duvara: Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD–Latin Amerika Ekonomik İlişkileri, Segâh Tekin
Soğuk Savaş Sonrası ABD– Latin Amerika Güvenlik İlişkileri, Mustafa Çakır
Rusya’nın Latin Amerika Politikaları, Buket Önal – Dilara Mehmetoğlu
Çin: Latin Amerika İçin Eşsiz Bir Fırsat mı?, Ramazan İzol
Latin Amerika’nın Ekonomik Yapısı
Geçmişten Günümüze Ekonomi Politikaları, Beyhan Akay
Bölgesel Bütünleşme Hareketleri, Tuğcan Durmuşlar –Alper Arısoy
Latin Amerika’nın Seçilmiş Ülkelerinde Gelir Dağılımı, Mehmet Zanbak
Latin Amerika’da Meydan Okumalar ve Fırsatlar
Zorunlu Göç, Sanem Özer
Gıda Güvenliği, B. Esra Çayhan
Ekolojik Sorunlar ve Çevre Hareketleri, Senem Atvur
Uzayı Düşleyenler: Latin Amerika’da Uzay Faaliyetleri, Itır Toksöz
Latin Amerika’da Toplumsal Dinamikler
Kapitalizme Buğz Etmek: Latin Amerika’da Kurtuluş Teolojisi, Barış Aydın
Kadının Siyasal ve Toplumsal Hayattaki Rolü, A. Gün Güneş Gülal
Farklı Dünyaların İnşası: Zapatista Otonomi Deneyimi, Mümtaz Murat Kök
“İyi” ve “Kötü”nün Aktarımında Sinema: Hollywood’da Latin ve Meksikalı İmgesi, Fatih Fuat Tuncer
Yükseköğretim, Diego Rodriguez–Emine Nur Sezek
Ülke İncelemeleri
Meksika, Güneş Ersoy– Laura A. Cantu Garza
Küba, Emrah Kaya
Kolombiya, Aybüke İnan Şimşek
Venezuela, Canan Kışlalıoğlu
Bolivya, Ceren Uysal Oğuz
Şili, Taylan Seyirci
Arjantin, Bilge Hamarat
Brezilya, Yusuf Kenan Polat

 

Segâh TEKİN

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.