UPA STRATEGIC AFFAIRS VOL. 4 NO: 1

upa-admin 13 Mart 2023 588 Okunma 0
UPA STRATEGIC AFFAIRS VOL. 4 NO: 1

UPA Strategic Affairs Vol. 4 No: 1 (March 2023)

TABLE OF CONTENTS

  • Foreword (Ozan ÖRMECİ) (1-2) (PDF)
  • Table of Contents (3) (PDF)

1. Title: Uluslararası Alanda Artan Yapan Zekâ Rekabeti ve Türkiye’de Sürdürülen Yapay Zekâ Çalışmaları (PDF)

Author: Cumhur Kartal YILDIZ

Article Category: Political Science

Pages: 4-22

Summary: İnsanlığın yaşadığı günümüz Dijital Çağı’nda, teknolojik gelişimin ve inovatif faaliyetlerin süreklilik arz etmesiyle birlikte, dünyada yapay zekâ olgusu son derece önemli bir hale gelmiştir. Teknolojik gelişime büyük önem veren ve uluslararası politik/ekonomik konjonktürde sıklıkla birbirleriyle güç mücadelelerinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti de, küresel açıdan yapay zekâ konusunda rekabet halinde olan öncü ülkelerdir. Ayrıca yapay zekâ olgusunun önemini kavrayan Türkiye ve Rusya gibi pek çok ülke de, bu alana yönelik olarak büyük ekonomik yatırımlar yaparak, çeşitli teknolojik-bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, bütün bu olgular, uluslararası alanda yapay zekâ rekabetinin ortaya çıktığını somut bir biçimde gözler önüne sermektedir. Çalışmada, uluslararası alanda artan yapay zekâ rekabetiyle birlikte ortaya çıkan bu durumun Türkiye-Rusya özelinde yapay zekâ entegreli savunma sanayi teknolojilerine yansımaları analiz edilecek ve Türkiye’de sürdürülen yapay zekâ çalışmaları siyaset üstü ulusal bir perspektiften incelenecektir.

Keywords: Teknolojik gelişim, Uluslararası yapay zekâ rekabeti, Yapay zekâ entegreli savunma sanayi teknolojileri, Uluslararası politik ekonomi, Türkiye-Rusya ilişkileri.

Date of Submission: 26.11.2022

Date of Acceptance: 21.12.2022

 

2. Title: Covid-19 Pandemisi Döneminde Kamu Spotlarının Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi (PDF)

Author: Golnaz ASADİ TARAKÇI

Article Category: Marketing

Pages: 23-47

Summary: Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi döneminde kamu spotlarının tüketici davranışlarını nasıl etkilediğini belirlemek amacıyla yola çıkılmıştır. Bu amaca ulaşmak için ise, Türkiye’de yaşayan 18 yaş ve üstü tüketicilerden toplam 402 kişiden gerekli bilgiler toplanmıştır. Tüketicilerin kamu spotlarına karşı davranışlarını analiz etmek amacıyla, araştırmada, anket yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan ankette, tüketicilerin demografik özellikleri ile ilgili 6 soru, Covid-19 aşısı olmayı etkileyen faktörler ile ilgili 5 soru, Covid-19 aşısı yaptırma temalı kamu spotlarından beklentiler ile ilgili 4 soru ve Covid-19 aşısı yaptırma temalı kamu spotu algısına yönelik ifadeler ile ilgili 20 soru olmak üzere toplamda 35 soru yer almaktadır. Çalışma sonunda, elde edilen verilerin normal dağılım gösterip veya göstermediğini belirlemek için, Kolmogorow-Smirnov testi yapılmıştır. Yapılan analize göre, araştırma verileri normal dağılımı göstermektedir. Dolayısıyla, verilerin analizinde parametrik analizlerden regresyon analizi ve person korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca, kullanılan anketin güvenilirliği Cronbach Alfa yöntemi ile değerlendirilmiştir. Cronbach Alfa değerinin yüksek oluşu (0,92), araştırmada kullanılan anketin güvenirliğini kanıtlamıştır. Çalışma sonuçlarına göre, aşı olmayı etkileyen faktörlerin kamu spotu algısını pozitif yönde etkilediği, aşı olmayı etkileyen faktörler ile kamu spotundan beklentiler arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu ve kamu spotundan beklentilerin kamu spotu algısını pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.

Keywords: Sosyal pazarlama, Kamu spotu reklamları, İlişkisel pazarlama, Covid-19.

Date of Submission: 03.12.2022

Date of Acceptance: 22.12.2022

 

3. Title: A Causal Comparative Research: Build Back Better (B3W) and Global Gateway Projects from a Geoeconomic Perspective (PDF)

Author: Necmettin MUTLU

Article Category: International Relations

Pages: 48-83

Summary: The aim of this study is to examine the Build Back Better and the Global Gateway projects from a geoeconomic perspective. In the causal comparison study conducted as a quantitative method in the research, the geoeconomic analysis units created by Robert D. Blackwill and Jennifer M. Harris in their work “War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft” were used. In the first stage, the literature of the Belt and Road Initiative was examined in the context of the Build Back Better and Global Gateway projects; all primary sources were scanned and the question of whether the Belt and Road Initiative is a result of geoeconomic growth was focused on. In the second stage, the competitiveness of the B3W and GG projects with the Belt and Road Initiative was mentioned with the analysis units used in the comparison. In the conclusion section, the results of the comparison made in line with the geoeconomic analysis units are presented.

Keywords: Geoeconomic perspective, Belt and Road Initiative, Build Back Better project, Global Gateway project.

Date of Submission: 15.12.2022

Date of Acceptance: 29.01.2023

 

4. Title: Dönüştürü Öğrenme Kuramıyla Siber Uzayda Rusya ve NATO Rekabeti: Soğuk Savaş’tan Siber Savaş’a Geçiş Mi? (PDF)

Author: Ahmet Emre KÖKER

Article Category: International Relations

Pages: 84-107

Summary: Çalışmada, dönüştürücü öğrenmenin ne olduğundan yola çıkılarak, siber uzay sürecinde Rusya’nın NATO’ya ve üye ülkelerine karşı tutumu eleştirel bir bakış açısıyla analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen analizlerin sonucunda ortaya çıkan perspektif, bizi, yapıda dönüşüm olduğu, NATO’nun kurumsal kimliğini ve üyelerinin değerlerini korumaya çalıştığı, Rusya’nın siber uzayda çıkarlarını maksimize etmeye çalıştığı ve karşıt iki grup arasında artan oranda siber çatışmalar yaşandığı sonucuna götürmüştür. Makale, 21. yüzyıl siber ortamında Rusya-NATO rekabetini siber güvenlik stratejileri çerçevesinde inceleme esasına dayanmakta olup, gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalar için bir dayanak noktası sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda, çalışma, Rusya-NATO arasındaki yaşanan siber rekabeti “Siber Savaş Dönemi” şeklinde açıklayarak, askeri, siyasi, ekonomik, teknolojik ve kültürel bir ayrım yapmadan bütünsellik içinde iki karşıt gücün gayretlerine odaklanmaktadır. Bu gayretler çerçevesinde, söz konusu makale, siber uzayda güvenliği ve savunmayı sağlamaya yönelik politika üreten tüm kurum ve kişilerin birincil ve ikincil kaynaklarına odaklanmıştır.

Keywords: Rusya, NATO, Siber güvenlik, Dönüştürücü öğrenme.

Date of Submission: 15.01.2023

Date of Acceptance: 28.01.2023

 

5. Title: Kısa Amerika Tarihi Işığında Amerikan Siyasi Sistemine Bakış (PDF)

Author: Oğuzhan MANİOĞLU

Article Category: Political Science

Pages: 108-128

Summary: 1492 yılında Cristopher Columbus tarafından keşfi sonrası birçok devletin kolonilerini kurduğu Amerika Birleşik Devletleri, modern demokrasi olgusunun ortaya çıkmış olduğu ilk ülke olarak bilinmektedir. Modern demokrasi olgusunun ortaya çıkmış olan ilk ülke özelliğine sahip olmasının yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri, zenginlik noktasında dünya sıralamalarında daima zirve ve zirveye en yakın noktada yer almış ve bulunduğu konumu korumuştur. Ayrıca, ABD, Başkanlık sisteminin de anavatanı olarak bilinmektedir. Bu çalışma, ülkemizin siyasi tarihi ve parti yapısından farklılık gösteren Amerikan siyasi tarihini kısaca ele alarak, devamında Amerikan siyasi sistemini anayasa, Başkan, yasama, yargı ve bürokrasi noktalarında detaylı bir şekilde inceleyerek, gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalar için başvurulacak bir kaynak makale oluşturmayı hedeflenmiştir.

Keywords: Amerika tarihi, ABD, Siyasi sistem, Anayasa, Başkan.

Date of Submission: 10.01.2023

Date of Acceptance: 01.02.2023

 

6. Title: Denizcilik Politikalarının Ağ Yönetimi Yaklaşımıyla Kamu Politikası Açısından Değerlendirilmesi: AB Örneği (PDF)

Author: Eda TUTAK

Article Category: Political Science / International Relations

Pages: 129-159

Summary: 21. yüzyılda denizlerin artan önemi karşısında, devletler, bu alanlardan daha yüksek fayda elde edebilmek ve ekonomik, siyasi ve uluslararası hukuk açısından hâkimiyet sağlayabilmek amacıyla yeni politika ve stratejiler geliştirmektedir. Özellikle küresel ticaret ve enerji kaynağı bağlamında sürdürülebilir ekonomik kalkınma açısından giderek stratejik önemi artan deniz alanları, devletlere küresel rekabet üstünlüğü sağlayan bir araca dönüşmüştür. Ortaya çıkan bu koşullar, denizcilik ile ilgili konuların ulusal ve uluslararası ölçekte ekonomik, askeri ve diplomatik ilişkilerin bir parçası olarak devletler tarafından yönlendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmış ve denizcilik politikaları, kamu politikalarının önemli bir parçası haline gelmiştir. Devletler ve uluslararası örgütler tarafından yayınlanan denizcilik stratejileri ve bu konuda denizcilik politikası oluşturma süreçleri, üzerinde düşünülmüş bir kamusal politik eylemin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, denizcilik politikalarını kamu politikası açısından ağ yönetimi yaklaşımıyla değerlendirmek ve Avrupa Birliği özelinde incelemektir. Bu kapsamda, çalışmada öncelikle denizcilik politikası kavramsal düzeyde ele alınmış ve denizcilik politikalarına dair detaylı bir literatür araştırmasına yer verilmiştir. Ardından, politika analizi teorilerinden ağ yönetimi yaklaşımı üzerinde durulmuş ve denizcilik politikaları, ağ yönetimi yaklaşımıyla kamu politikası açısından değerlendirilmiştir. Son olarak, AB Entegre Denizcilik Politikası’nın ele alındığı bu çalışmada AB özelindeki bu girişimin kapsamı incelenmiştir.

Keywords: Denizcilik politikası, Kamu politikası, Ağ yönetimi, AB Entegre Denizcilik Politikası.

Date of Submission: 03.12.2022

Date of Acceptance: 22.12.2022

 

7. Title: Türkiye’deki Siyasi Partilerin Diasporadaki Vatandaşlara Yönelik Seçim Faaliyetleri ve Diasporadaki Türk Vatandaşlarının Oy Tercihleri (PDF)

Author: Ahmet CEYLAN & Leman İNCEDERE & İsa USLU

Article Category: Political Science

Pages: 160-191

Summary: Bu çalışmada, 7 Haziran 2015 genel seçimleri, 1 Kasım 2015 genel seçimleri ve 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde siyasi partilerin Almanya, Fransa ve Hollanda’daki Türk vatandaşlarına yönelik seçim faaliyetleri ve bu ülkelerdeki Türk vatandaşlarının oy tercihleri karşılaştırmalı biçimde ele alınmıştır. Yurt dışı oyların milletvekili dağılımı üzerindeki etkisi ve ülke geneli seçim barajının aşılmasındaki rolü, konunun özgün önemini oluşturmuştur. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı seçiminde gerekli oy oranının yüzde 50’nin üzerine çıkması, yurt dışı oyların var olan önemini güçlendirmiştir. Araştırmada, siyasi parti ve aday performanslarının, Avrupa’da artan göçmen karşıtlığının yarattığı tepkiselliğin, kökleri yaklaşık yarım asra dayanan sivil toplum örgütlerinin seçim çalışmalarının ve diaspora kurumlarının faaliyetlerinin yurt dışı oy oranlarında farklılaşan biçimlerde etki sahibi olduğu vurgulanmıştır.

Keywords: Yurt dışı oyları, Türkiyeli göçmenler, Diaspora, Siyasi partiler, Diaspora oyları.

Date of Submission: 02.12.2022

Date of Acceptance: 23.12.2022

 

8. Title: Özel Gereksinimli Öğrencilere Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlanmasının Önemi (PDF)

Author: Burcu PAKALIN & Kadir ERMAN & Seda GÜL

Article Category: Education Sciences

Pages: 192-211

Summary: Ülkemizde normal bireylerden farklı olarak yetersizlik gösteren bireylerin topluma kazandırılması ve kendilerini değerli hissetmeleri sürecinde en önemli unsurlardan birisi de eğitimdir. Bu çalışma kapsamında, özel eğitim okullarında özel gereksinimli öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim programına tabi tutulmasının önemi, bireysel gelişim raporu hazırlamanın faydaları, bu raporların hazırlanma sürecinde karşılaşılan sorunlar ve buna ait çözümler, bireysel gelişim raporu hazırlamada iş birliği içerisinde olunan kişiler, kullanılan kaynak ve materyalleri ele alınacaktır.

Keywords: Bireysel gelişim raporu, Özel eğitim, Özel eğitim okulları.

Date of Submission: 03.02.2023

Date of Acceptance: 22.02.2023

 

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.