UPA STRATEGIC AFFAIRS VOL. 5 NO: 1

upa-admin 02 Mart 2024 238 Okunma 0
UPA STRATEGIC AFFAIRS VOL. 5 NO: 1

UPA Strategic Affairs Vol. 5 No: 1 (March 2024)

TABLE OF CONTENTS

  • Foreword (Ozan ÖRMECİ) (1) (PDF)
  • Table of Contents (2) (PDF)

1. Title: Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Ukrayna Dış Politikasının Değerlendirilmesi (PDF)

Author: Ahmet Emre KÖKER & Bedri ŞAHİN

Article Category: International Relations

Pages: 3-44

Summary: Son yıllarda Federal Almanya Cumhuriyeti’nin (FAC/Almanya) Ukrayna dış politikası, Avrupa’nın siyasi ve ekonomik dengelerini belirleyen merkezi bir faktör hâline gelmiştir. Tarihsel ve enerji temelli bağlantıları göz önünde bulundurarak Rusya ile ilişkilerini dengeleyen Almanya, uluslararası normlara bağlılığını sürdürerek Ukrayna’ya olan desteğini artırmıştır. Bu durum, Almanya’nın bölgede barış ve istikrarın korunması için aldığı sorumluluğu ve uluslararası arenada daha etkin bir aktör olma arzusunu yansıtmaktadır.  Almanya’nın Ukrayna stratejisi, pragmatizmin ve değerlerin entegrasyonu ve Almanya’nın yakın gelecekte uluslararası sorunlara nasıl tepki vereceği konusunda bilgi vermektedir. Almanya’nın politika yapma sürecinin Avrupa ve genel olarak uluslararası denge üzerindeki etkisi, önümüzdeki yıllarda dikkatle takip edilmeye devam edilecektir.

Keywords: Federal Almanya Cumhuriyeti (FAC), Rusya, Ukrayna, Avrupa, Savaş.

Date of Submission: 10.11.2023

Date of Acceptance: 02.12.2023

 

2. Title: The Effect of the European Union’s Southern Neighborhood Policy on the Tunisian Democratization Process (PDF)

Author: Marwen Ben JENNANA & Ozan ÖRMECİ

Article Category: International Relations / Political Science

Pages: 45-67

Summary: Tunisia is one of the unique Muslim-dominated countries in the world that holds strong ties to the European Union (EU) of all natures. The country’s imprint of international politics expanded during the Arab Spring process in late 2010. Although the process did not end up with the democratization of the region or Tunisia’s full transition into democracy, it became a historic turning point in breaking clichés about Muslim people’s reluctance to embrace democracy and liberal values. While past studies scrutinized the internal dynamics of this change, the external facet of the transformative Jasmine Revolution remains largely unexplored. In that sense, this study aims to question the role of the EU in advancing a solid democracy in Tunisia focusing on the Brussels’ Southern Neighborhood Policy in Tunis from 2011 to 2015. This study contributes to ongoing debates about the effectiveness of external actors in promoting democratic reforms and stability in non-EU countries and seeks to study the change in the interplay between the two political entities.

Keywords: Tunisia, Democratization, Jasmine Revolution, European Union, Southern Neighborhood Policy.

Date of Submission: 08.11.2023

Date of Acceptance: 22.01.2024

 

3. Title: Amerika Birleşik Devletleri-Rusya Federasyonu İlişkilerinde Güvenlik ve Enerji Güvenliği İkilemi (PDF)

Author: Murat YORULMAZ & Sina KISACIK & Aslıhan GENÇ

Article Category: Political Science / International Relations

Pages: 68-101

Summary: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya Federasyonu (RF) ilişkileri, geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası politikanın şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Sovyetler Birliği’nin (SSCB) dağılması ve 11 Eylül (9/11) terör saldırıları sonrası ilişkilerde özellikle de Avrasya coğrafyasına yönelik uyum ve iş birliği çabaları dikkat çekse de, bunlar uzun soluklu olmamıştır. Vladimir Putin ile birlikte RF’nin pragmatik ve uzlaşmacı jeopolitik model temelli dış politika anlayışının ekonomi, ticaret, savunma sanayi gibi pek çok alanda kendini göstermesi ve RF’nin Asya Pasifik’e yönelen küresel güç mücadelesinde Çin ile çok yönlü iş birliği içine girmesi, ABD-RF ilişkilerindeki güvenlik ikilemini klasik bir güvenlik ikileminden daha da öteye taşıyarak derinleştirmekte ve çeşitlendirmektedir. Bu derinleşme ve çeşitlendirmenin küresel enerji dönüşümü temelinde önemli bir çıktısı da enerji güvenliği ikileminin ilişkilerde artarak yer almasıdır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, ABD-RF ilişkilerinde enerji güvenlik ikilemine sebep olan etmenleri mevcut güvenlik ikilemi çerçevesinde analiz etmektir.

Keywords: ABD, Rusya Federasyonu, Güvenlik İkilemi, Enerji Güvenlik İkilemi.

Date of Submission: 27.12.2023

Date of Acceptance: 05.02.2024

 

4. Title: The Effects of Internal Dynamics on the Democratic Backsliding Process in Eastern European Countries: The Case of Poland (PDF)

Author: Sümer Esin ŞENYURT

Article Category: Political Science

Pages: 102-120

Summary: Poland, a significant country in Eastern Europe, has traversed a notable journey of democratization, transitioning from socialism in a multi-phased process. Under socialist rule from 1945 to 1989, Poland transitioned peacefully to democracy. This research explores the key internal dynamics that have influenced Poland’s path to democratization. These dynamics include the roles of political parties and civil society organizations, some of which have positively impacted the democratization process, while others have posed challenges. A critical aspect of this study is examining how a populist government, elected in 2015, could potentially undermine the foundations of democracy that Poland had been building since its departure from socialism. This scenario underscores the fragility of democratic systems and highlights the importance of understanding the various internal factors that can either strengthen or weaken the democratic process.

Keywords: Poland, Democratization, PiS.

Date of Submission: 02.02.2024

Date of Acceptance: 17.02.2024

 

5. Title: Polonya’nın Dış Politikasının Meşrulaştırılmasında Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Rolü (PDF)

Author: Yadigar NAGHIYEV

Article Category: International Relations

Pages: 121-154

Summary: 24 Şubat 2022 tarihinde, Rusya`nın, “Ukrayna’daki Rus Azınlıkların Güvenliğini Sağlama” söylemi doğrultusunda Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri saldırılar, hem bölgesel, hem de küresel ölçekte çeşitli sorunları doğurmuştur. Bu bağlamda, Doğu Avrupa ülkelerinin güvenlik algılarında artan endişe, Ukraynalı ve Rusyalı sığınmacıların zorunlu göç hareketliliğini ve beraberinde bölge ülkelerinin askeri savunma harcamalarında önemli artışları getirmiştir. Polonya, savaşın Doğu Avrupa ülkeleri üzerinde oluşturduğu endişeyi ve kaotik durumu çözmeye yönelik geliştirdiği “Büyük Ağabey” rolünü, Avrupa Birliği (AB), Almanya ve NATO’ya karşı bir baskı aracı olarak kullanmıştır. Polonya, uyguladığı bu baskı yoluyla kendisinin askeri ve siyasi kazanımlarını meşrulaştırmaya çalışmıştır. Bu baskı sonucunda, Polonya, askeri kazanımlarında başarılı olmasına ve NATO’da kendi önemini artırmasına karşın, AB’nin kendisi üzerindeki baskısını azaltamadığı gibi, Almanya’dan talep ettiği tazminatı da alamamıştır. Bu çalışmanın temel amacı, 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Polonya’nın dış politikasının meşrulaştırılmasında nasıl bir rol oynadığını incelemektir. Çalışmada, betimsel bir yöntem belirlenmiş, konuyla alakalı çalışmalardan, haberlerden ve istatistiklerden elde edilen verilerden faydalanılmıştır.

Keywords: Rusya-Ukrayna Savaşı, Polonya, Enerji, Güvenlik, Göç.

Date of Submission: 11.02.2024

Date of Acceptance: 23.02.2024

 

6. Title: Mapping the Role of the Hashemite Kingdom of Jordan in the Palestinian Refugee Crisis (PDF)

Author: Marwen Ben JENNANA

Article Category: International Relations

Pages: 155-174

Summary: The Palestinian cause is deemed to be a captivating focal point that made an endless amount of ink pour into academia from various perspectives, mainly in the field of International Relations. Considering its central positioning in Arab-Israeli relations, the Hashemite Kingdom of Jordan embarks on the Middle Eastern enigma as a central agent that bestows a double-pronged approach towards both parties through its uniqueness and original imprint on the constant interplay of Middle Eastern dynamics. This research aims to draw a comprehensive mapping to the Jordanian unique role vis-à-vis the Palestinian issue since the aftermath of the First World War (1914-1918). The examination of the Jordanian role is conducted via a tripartite pattern: The historical legacies of the Arab-Israeli conflict, the refugee crisis as well as the problems arising from the sea about important regional actors such as the Kingdom of Saudi Arabia and Israel. Methodology-wise, this article utilizes a combination of qualitative and quantitative research methods to shed light on the Jordanian role as a case study. This approach is trusted to further foster a holistic understanding of this debatable issue and put into light an understudied perspective of the enigma.

Keywords: Palestinian diaspora, Global displacement, International Relations, MENA, Jordanian Foreign Policy.

Date of Submission: 27.12.2023

Date of Acceptance: 26.02.2024

 

7. Title: 11 Eylül Sonrası Güneydoğu Asya Deniz Haydutluğuna ABD Müdahalesi (PDF)

Author: Öncel SENCERMAN

Article Category: International Relations

Pages: 175-203

Summary: 20. yüzyılın sonlarından itibaren Güneydoğu Asya’da önemli bir sorun olarak tekrar ortaya çıkan deniz haydutluğuna karşı, Endonezya, Malezya ve Singapur gibi kıyı ülkeleri ve bölge ülkeleri tek taraflı ve çok taraflı mücadele etmişlerdir. 11 Eylül’den sonra Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de küresel terörle mücadele kapsamında ulusal çıkarlarını göz önünde tutarak Güneydoğu Asya’daki deniz haydutluğunun engellenmesine müdahale etmeye başlamıştır. Bu makalenin amacı, günümüzde yeniden küresel bir sorun olarak ortaya çıkan Güneydoğu Asya’daki deniz haydutluğunu tarihsel ve nedensel açıdan incelemek, Güneydoğu Asya deniz haydutluğuna karşı 11 Eylül (9/11) saldırılarını takip eden on yıl içinde ABD tarafından gerçekleştirilen müdahaleyi mercek altına alarak, ADB müdahalesinin ardında yatan ekonomik, askeri ve siyasi çıkarlar ile ABD’nin bölgede nüfuzunu ve gücünü artırma gerekçelerini değerlendirmektir.

Keywords: Güneydoğu Asya, Deniz Haydutluğu, Amerikan Dış Politikası, 11 Eylül Saldırıları.

Date of Submission: 20.02.2024

Date of Acceptance: 27.02.2024

 

8. Title: İsrail’in Hamas Savaşı Bağlamında Teopolitik Motivasyonu ile Müttefiklik İlişkisinin Bölgesel Etki Analizi (PDF)

Author: Mehmet EMİR

Article Category: International Relations

Pages: 204-226

Summary: İsrail, Ortadoğu coğrafyasında çok önemli bir aktördür. Kuruluşundan günümüze kadarki eylemleri daima dikkat çekici olmuştur. Tarihsel süreçte sırasıyla 1948, 1967 ve 1973’te girdiği savaşlardan galip olarak ayrılmıştır. Bulunduğu coğrafya, istikrarsız ve çatışmacı bir görünümdedir. Dolayısıyla, İsrail açısından çatışmaların aralıklarla da olsa devam ettiği genel bir politik süreç hali söz konusudur. Ancak Gazze Şeridi’nde cereyan eden son İsrail-Hamas Savaşı, gerek başlangıcı, gerekse de devamı açısından öncekilerden farklılıklar içermiştir. İsrail-Hamas Savaşı Realizm teoriyle değerlendirilmiştir. İsrail Başbakanı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda çatışmalarda ise dini motivasyonun çok güçlü olduğu görülmüştür. Bunun yanında, yaşanan sivil kayıplarının çok fazla olması, dünya kamuoyunda yaygın bir gündem oluşturmuştur. İsrail’in Lübnan ve Suriye’deki son operasyonları da Hamas ile olan savaşından bağımsız değildir. İsrail, müttefikleri ABD, İngiltere ve bazı Avrupa Birliği üyesi devletlerden de askerî harekâtına dair güçlü bir destek almıştır. Üstelik bu destek, uluslararası hukuka riayet edilmemesine rağmen devam etmiştir. Uluslararası örgütler bağlamında bugüne kadar herhangi bir ciddi yaptırımdan müttefiki ABD’nin desteği ile kurtulan İsrail açısından bu alanda da bir ilk yaşanmıştır. Zira Güney Afrika tarafından İsrail’in eylemlerine yönelik olarak Uluslararası Adalet Divanı’na başvuruda bulunulmuştur. Başvurunun kabul edilmesine müteakip yargılama sürecine geçilmiştir. Halen devam eden hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı zaman içerisinde belli olacaktır. Neticede, İsrail’in vadedilmiş topraklar motivasyonuyla icra ettiği politik, ekonomik ve askeri hamleleri, Ortadoğu bölgesinde birçok aktörü etkilemeye devam etmektedir.

Keywords: İsrail, Hamas, Savaş, Teopolitik, ABD.

Date of Submission: 14.02.2024

Date of Acceptance: 29.02.2024

Leave A Response »

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.